Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

mmmagency.hu (Novák Adrienn)

Hatályos: 2021. február 1.

Az adatkezelő tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak személyhez fűződő jogait és a személyes adatokat csak a törvényben előírtak szerint gyűjti és kezeli. Az ennek érdekében készült Adatkezelési Tájékoztatót weboldalán elektronikus formában is elérhetővé teszi.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Adatkezelő: Novák Adrienn E.V.

Cím: 3525 Miskolc, Szepessy Pál utca 12. 2/1.

Adószám: 69165690-1-25

E-mail cím: novak.adrienn@mmmagency.hu

Telefonszám: +3670/367 83 79

A jelen adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a www.mmmagency.hu weboldalra vonatkozó adatkezeléseket tartalmazza.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Novák Adrienn, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megfelelően elkötelezett a honlap látogatóinak és ügyfeleinek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Különleges adat:

  1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő az érintett személy hozzájárulása alapján kezeli.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

E-mail cím: novak.adrienn@mmmagency.hu

Postai cím: 3525 Miskolc, Szepessy Pál utca 12. 2/1.

Telefonszám: +3670/367 83 79

 

1.Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Kezelt adatok:

név

e-mail cím

üzenetküldés időpontja

üzenetküldés kori IP cím

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, azonosítás

Érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése: Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával

  1. Megrendelés

Kezelt adatok:

vezeték- és keresztnév

e-mail cím

számlázási név és cím

jelentkezés időpontja

jelentkezéskori IP cím

Adatkezelés célja:

Kapcsolattartás, azonosítás.

A megrendelés teljesítéséhez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

A szerződés létrehozásához és az abból származó díjak számlázásához szükséges.

Érintettek köre: A weboldalon vásárlók. (Akik a megrendelési űrlap kitöltésével és elküldésével vásárlási szándékukat fejezik ki.)

Adatkezelés időtartama, adatok törlése: Az adatkezelés a megrendelés teljesítéséig és a számla kiállításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával

 

  1. Jelentkezés programra

 

Kezelt adatok:

vezeték- és keresztnév

e-mail cím

telefonszám

számlázási név és cím

jelentkezés időpontja

jelentkezéskori IP cím

 

Adatkezelés célja:

 

Kapcsolattartás, azonosítás.

A jelentkezés teljesítéséhez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

A szerződés létrehozásához és az abból származó díjak számlázásához szükséges.

 

Érintettek köre: A weboldalon jelentkezők. (Akik a jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével részvételi szándékukat fejezik ki.)

 

Adatkezelés időtartama, adatok törlése: Az adatkezelés a program végéig és a számla kiállításáig tart.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával

 

4. Weboldalon történő időpontfoglalás

Amennyiben az érintett személy igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles minden esetben személyes adatokat megadni, (pl. az email cím nem kötelező, hogy személyes adatokat tartalmazzon) az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges.

Kezelt adatok köre és célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Azonosítási és kapcsolattartási célokat szolgál

E-mail

Kapcsolattartási célokat szolgál.

Telefon

Kapcsolattartási célokat szolgál.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a weboldalon történő kapcsolatfelvétel esetében szerződés teljesítése. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A weboldalon történő időpontfoglalás nem kötelező. Ön dönthet úgy is, hogy az elérhetőségeinknél megadott más csatornán keres meg minket. Így Ön szabadon dönt arról, hogy ezt a kapcsolatfelvételt választja és a személyes adatainak kezeléséhez ilyen célból hozzájárul.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama legfeljebb a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Az adatok a rendszerből az utolsó foglalást követő 40. napon törlődnek.

Az adatok kezelésénél a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe melynek részleteiről az 5. pontban tájékozódhat.

 

5.Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

NetMasters Europe Kft.

Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.

Mobil: +36 30 923 4646

Fax: +36 1 700 2727

Email: szia@netmasters.hu

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Egyedi azonosítószám

dátumok

időpontok

 

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  • Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
  • Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
  • Az adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
  • Kezelt adatok köre: sid

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

7. Hírlevél

Az adatkezelés jogalapja:

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Kezelt adatok köre:

név

e-mail cím

feliratkozás időpontja

feliratkozás kori IP cím

 

Az érintettek köre: A honlapon a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

Azonosítás

Hírlevélre feliratkozás lehetővé tétele

Hírlevél küldés az érintettek részére új termékekről, információkról stb.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az érintett bármikor ingyenes leiratkozhat.

8. Google Analytics és Ads szolgáltatás

Az Adatkezelő a weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics és Ads szolgáltatásokkal méri. A szolgáltatás során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintettek beazonosítására nem alkalmasak.

A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez, a weboldalt felkeresők pedig letilthatják ezeket a cookie-kat.

Google adatvédelmi tájékoztató: www.google.hu/policies/privacy

9. Facebook és Instagram

Facebook elérhetőség: https://www.facebook.com/mmmagency.hu

A Látogató az oldalon található „Tetszik” gombra kattintva iratkozhat fel és az ugyanitt található „Nem tetszik” gombbal iratkozhat le.

Facebook oldal adatkezelése: www.facebook.com/about/privacy

Instagram elérhetőség: https://www.instagram.com/mmmagency.hu/

A Látogató hirdetéseket kaphat az Adatkezelőtől a Facebook és Instagram fiókján belül is amennyiben a Facebook oldalon a „Tetszik” gombra, az Instagram oldalon a „Követem” gombra kattint.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1.Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

2.Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3.Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

5.Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6.Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

7.Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára Továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11.Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

12.A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, email cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Kérem látogatóimat, amennyiben úgy érzik bármilyen tekintetben megsértettem a személyes adataik védelméhez fűződő jogaikat, vegyék fel velem a kapcsolatot, hogy a sérelmet mielőbb orvosolhassam.

Elérhetőségek:

Adatkezelő: Novák Adrienn

E-mail cím: novak.adrienn@mmmagency.hu

Telefonszám: +3670/367 83 79

 

További panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ez a weboldal sütiket használ. A további használathoz, kérlek, engedélyezd a sütik használatát! Köszönöm! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás